RAFFINE PETIT FAYE

NOVELTY BURGUNDY (new variety)